İzleyiciler

Blogger tarafından desteklenmektedir.
14 Ekim 2010 Perşembe
BILIMSEL SOSYALIZMIN DOGUSU - Emile Bottigelli Bilimsel sosyalizmin doğuşunda, onun bilinen üç kaynağı (Alman felsefesi, İngiliz ekonomi politiği ve Fransız sosyalizmi) içinde, Al-man felsefesi nasıl bir rol oyna-mıştır ? Ünlü Fransız düşünürü Bottigelli bu kitabında, 1848 ön-cesinde Marx ve Engels düşünce-sinin oluşumuyla marksizmin a-dım adım ilerleyen kuruluşunu anlatarak bu soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Böylece, yazar, Marx ve Engels'in okul sıralarından Mani-fest'in kaleme alındığı döneme dek olan bütün çalışmalarını ayrı ayrı inceleme konusu yapmaktadır. Kaynaklara bu dönüş, kuşkusuz genç Marx üzerindeki tartışmala-rın daha iyi bir biçimde değerlen¬dirilmesini sağlayacak ve değini¬len sorunlar marksizm üzerine bilgi edinmek isteyenleri olduğu kadar, marksist teorinin pratiği i-çinde olanları da ilgilendirecektir.
indir

0 yorum: